Deskripsi Mata Kuliah ....

Hadis Hukum Keluarga adalah matakuliah dasar yang wajib dikuasai oleh pengkaji hukum keluarga Islam. Matakuliah ini membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan ahwal syakhsiyah. Pembahasan difokuskan pada pemahaman para fuqaha terhadap hadis dan metode istinbath yang diterapkan untuk meraiah pemahaman tersebut.