Site announcements

  (There are no discussion topics yet in this forum)

  Available courses

  Penelitian Tindakan Kelas dikenal dengan PTK yaitu salah satu tindakan yang dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

  Mata kuliah ini mengkaji keahlian kependidikan. Mata Kuliah ini merupakan ilmu untuk mengembangkan penyelenggaraan satuan pendidikan dan pelayanan pendidikan, khususnya untuk meningkatkan dan memantapkan kegiatan administrasi pendidikan, melalui mata kuliah ini mahasiswa dapat lebih memahami bentuk kegiatan administrasi pendidikan pada satuan pendidikan. Pengelolaan Administrasi Pendidikan merupakan  kemampuan yang harus dimiliki bagi calon tenaga kependidikan dan pendidik dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta produktivitas kerja, aktivitas dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

                                                               

  SELAMAT DATANG PADA MATA KULIAH

   AKHLAK TASAWUF

   

  DESKRIPSI MATA KULIAH
  Mata kuliah ini menjelaskan tentang: pengertian, ruang lingkup, dan standar nilai akhlak,aplikasi akhlak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat,dan bernegara, akhlak kepaa Allah, Rosul, serta akhlak terhadap lingkungan.
  MATERI POKOK
  1. Pengertian dan standar nilai akhlak.
  2. Objek dan tujuan akhlak.
  3. Akhlak kepada Allah.
  4. Aklak terhadap Rosul.
  5. Ikhlas dalam beramal.
  6. Jenis-jenis akhlak.
  7. Akhlak tercela.
  8. Akhlak dalam keluarga.
  9. Akhlak dalam bermasyarakat.
  10. Akhlak dalam bernegara.
  11. Akhlak terhadap alam semesta.
  12. Akhlak dalam berprofesi.
  13. Akhlak dalam menuntut ilmu.
  14. Akhlak dalam toleransi agama.
  REFERENSI

  1.      Al-Kalabadzi, Kitab at-Ta’arruf li Madzhab at-Tashawwuf, Kairo: Maktabah al-Khanzi, 1876.

  2.      Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulumuddin, Beirut: Dar al-Fikr, 1865.

  3.      Abuddin Nata. Akhlak tasawuf, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

  4.      Ahmad Amin. Etika (Ilmu Akhlak) (terj), Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

  5.      Poedjawijatna. Etika filsafat Tingkah Laku, Jakarta: Bina Aksara, 1982.

  6.      Zubair Charris. Kuliah Etika, Jakarta: Rajawali Pers, 1990

  7.      Aj. Arberry. Pasang Surut Aliran Tasawuf (Terj), Bandung: Mizan, 1985.

  8.      _____. Sufism, London, GerorgeAllen, 1950.

  9.      Hamka. Tasawuf  Perkembagan dan Pemurniannya, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.

  10.  Harun Nasution. Filsafat dan Mistisisme Dalam Islam, Jakarta: UI Press,  1980

  11.  Mustafa Zahri. Kunci Memahami Tasawuf, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.

  12.  Budhy Munawar Rachman (Ed).  Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Jakarta: Paramadina, 1995

  13.  Nucholis Madjid. Islam Agama Peradaban. Jakarta: Paramadina, 1995.

  14.  Azyumardi Azra. Mengenal Ajaran Kaum Sufi, Jakarta: Dunia Pustaka, 1984

  15.  Annnemarie Schimmel.  Dimensi Mistik  dalam Islam (Terj), Bandung: Mizan, 1986.


                                                       SELAMAT DATANG PADA MATA KULIAH

                                                                               AKHLAK TASAWUF

  Deskripsi mata kuliah:
  Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian,ruang lingkup,dan standar nilai akhlak,aplikasi akhlak dalam kehidupan berkeluarga,bermasyarakat,dan bernegara,akhlak kepada Allah,Rosul,serta akhlak terhadap lingkungan.
  Materi pokok:
  1. Pengertian dan standar nilai akhlak
  2. Objek dan tujuan akhlak
  3. Akhlak kepada Allah
  4. Akhlak kepada Rosul
  5. Ikhlas dalam beramal
  6. Jenis-jenis akhlak
  7. Akhlak tercela
  8. Akhlak dalam keluarga
  9. Akhlak dalam bermasyarakat
  10. Akhlak dalam bernegara
  11. Akhlak terhadap alam semesta
  12. Akhlak dalam berprofesi
  13. Akhlak dalam menuntut ilmu
  14. Akhlak toleransi dalam agama

  Daftar Referensi:

  1.      Al-Kalabadzi, Kitab at-Ta’arruf li Madzhab at-Tashawwuf, Kairo: Maktabah al-Khanzi, 1876.

  2.      Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulumuddin, Beirut: Dar al-Fikr, 1865.

  3.      Abuddin Nata. Akhlak tasawuf, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

  4.      Ahmad Amin. Etika (Ilmu Akhlak) (terj), Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

  5.      Poedjawijatna. Etika filsafat Tingkah Laku, Jakarta: Bina Aksara, 1982.

  6.      Zubair Charris. Kuliah Etika, Jakarta: Rajawali Pers, 1990

  7.      Aj. Arberry. Pasang Surut Aliran Tasawuf (Terj), Bandung: Mizan, 1985.

  8.      _____. Sufism, London, GerorgeAllen, 1950.

  9.      Hamka. Tasawuf  Perkembagan dan Pemurniannya, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.

  10.  Harun Nasution. Filsafat dan Mistisisme Dalam Islam, Jakarta: UI Press,  1980

  11.  Mustafa Zahri. Kunci Memahami Tasawuf, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.

  12.  Budhy Munawar Rachman (Ed).  Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Jakarta: Paramadina, 1995

  13.  Nucholis Madjid. Islam Agama Peradaban. Jakarta: Paramadina, 1995.

  14.  Azyumardi Azra. Mengenal Ajaran Kaum Sufi, Jakarta: Dunia Pustaka, 1984

  15.  Annnemarie Schimmel.  Dimensi Mistik  dalam Islam (Terj), Bandung: Mizan, 1986.  Assalamualaikum.

  Saya Drs, H. Miswr. MA dosen pengampu mata kuliah ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas tentang materi-materi yang ada dalam madrah. Baik itu MI, MTs dan MA

  Mata kuliah Pembelajaran Aqidah Akhlak merupakan mata kuliah rumpun Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah ini membahas tentang teori-teori pembelajaran aqidah akhlak yang meliputi konsep dasar pembelajaran Aqidah Akhlak, kurikulum pembelajaran Aqidah Akhlak, program tahunan dan program semester mata pelajaran Aqidah Akhlak, silabus mata pelajaran Aqidah Akhlak, rencana pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak, dan penilaian pembelajaran Aqidah Akhlak. Mata kuliah ini bertujuan memberikan bekal kepada mahasiswa untuk menguasai dan mengembangkan teori-teori pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah.  Course categories

  PAI 7 (5)

  PAI 8 (5)

  PAI-1 (13)

  PAI-2 (12)

  PAI-3 (8)

  PAI-4 (7)

  PAI-5 (8)

  PAI-6 (8)

  PAI 7 (4)

  PAI 8 (3)

  PAI-1 (13)

  PAI-2 (12)

  PAI-3 (11)

  PAI-4 (12)

  PAI-5 (12)

  PAI-6 (11)

  PMM-1 (5)

  PMM-2 (5)

  PMM-3 (1)

  PMM-4 (4)

  PMM-5 (1)

  PMM-1 (5)

  PMM-2 (5)

  PMM-3 (4)

  PMM-4 (3)

  PMM-5 (1)

  PMM-1 (5)

  PMM-2 (5)

  PMM-3 (5)

  PMM-4 (3)

  PMM-5 (3)

  PMM-1 (11)

  PMM-2 (8)

  PMM-3 (8)

  PMM-4 (8)

  PMM-5 (10)

  PMM-1 (2)

  PMM-2 (2)

  PMM-3 (4)

  PMM-4 (2)

  PMM-5 (4)


  Courses