SELAMAT DATANG PADA MATA KULIAH

USHUL FIQH

Deskripsi Matakuliah: ini membahas tentang: Pengenalan ilmu Ushul Fiqh, Hukum-hukum Syara' Sumber-sumber hukum Islam, Dalil-dalil hukum Islam yang ikhtilaf, Ijtihad dan Tajdid, kaidah-kaidah ushuliyah, Muradif dan Mustara', Ta'arud Adillah, Kaedah-kaedah fiqhiyah, Mutlaq Muqayyad, Mantuq dan Mafhum, Tarjih, Takwil.

 

Referensi:

1. Lahmuddin Nasution, Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

2. Ali Ahmad Nazwa, Al-Qawaid Fiqhiyah, Damaskus: Darul Qolam.

3. Azhar, Konsep Istihsan Abu Hanifah Dalam Pandangan Syafi'i: Istislah Jurnal hukum Islam, (Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU, 2014.

4.Mustafa Daif al-Bugha, Asar Adillah al-Mukhtalifu fiha (Masadir At-Tasri' At-Tabi'iyah) Fi Al-Fiqih Al-Islami.( Damaskus: Darul Imam Bukhari,tt).

5. Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Ar-Risalah,

6. Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Semarang: Dina utama, 1994.

7. Rahmad Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

8. Satria Efendi: Ushul Fiqih, Jakarta: Kencana, 2005.

9. Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, Jakarta, Logos, 1996.

10. Ahmad Qorib, Ushul Fiqh 2, Jakarta:: Nimas Multima, 1997.

11. Muhammd Khudhari Biek, Ushul Fiqih, Penerjemah : Faiz el-Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

12. A.Djazuli dkk, Ushul Fiqih: Metodologi Hukum Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2000.