Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan perbandingan mazhab dalam kajian kewaritsan dengan dalil serta thariq al-istinbath masing-masing.