Deskripsi Matakuliah

Mata kuliah ini mengkaji beberapa pandangan akhlak dan tasawuf tentang: (1) Konsep dasar akhlak dan tasawuf; (2) Metodologi Pemikiran Tasawuf; (3) Perkembangan pemikiran dalam akhlak Islam;(4) Standar baik dan buruk berdasarkan ajaran Islam; (5) Konsep tentang maqomat, ahwal, ittihad, dan hulul; (6) Perkembangan tasawuf dan tarekat; (7) Perkembangan tasawuf dan tarekat di kalangan masyarakat Islam masa kini; (8) Studi kritis terhadap aliran tasawuf dan tarekat