Teologi Islam adalah mata kuliah yang khusus yang mengkaji tentang ketauhidan Allah SWT

Mata kuliah ini membahas tentang Konsep dasar akhlak, Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lain, Standar nilai, Akhlak dalam ajaran islam, Konsep dasar tasawuf, Manusia dalam perspektif  ilmu tasawuf Proses bertasawuf, Taubat dan ikhlas:, Warak dan zuhud, Mujahadah dan muraqabah, Sabar dan syukur, Tawakkal dan rida, Mahabbah, Ittihad dan makrifah

SELAMAT DATANG PADA MATA KULIAH 

AKHLAK TASAWUF

Mata kuliah ini membahas tentang Konsep dasar akhlak, Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lain, Standar nilai, Akhlak dalam ajaran islam, Konsep dasar tasawuf, Manusia dalam perspektif  ilmu tasawuf Proses bertasawuf, Taubat dan ikhlas:, Warak dan zuhud, Mujahadah dan muraqabah, Sabar dan syukur, Tawakkal dan rida, Mahabbah, Ittihad dan makrifah.
Bahan Bacaan

1.      Afifi. Filsafat Mistis Ibnu ‘Arabi, Jakarta: Radar Jaya, 2009

2.      Abdul  Karim  As-Salawy,  Titik  Persimpangan  tasawuf  dan  Kebatinan,  Pekalongan:TB Bahagia, 2006

3.      Abdul Munir Sulhan, Syekh Siti Jenar Pergumulan Islam Jawa, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001

4.      Abu Bakar Acceh, Pengantar Ilmu Tarekat Kajian Historis Tentang Mistik, Solo: Ramdani, 1994

5.       Ahmad Mubarok, Akhlak Mulia sebagai Konsep Membangun Manusia Indonesia, Widya Pustaka, 2008

6.      Asep Umar Ismail, dkk, Tasawuf, Jakarta: PSW UIN Jakarta, 2005

7.      Fatihudin Abu Yasin, Terapi Rohani Pengobatan Penyakit Hati, Surabaya: Terbit Terang, 2002

8.      Haidar Bagir, Buku Saku Tasawuf, Bandung: Mizan Media Utama, 2005

9.      Hawash  Abdullah,  Perkembangan  Ilmu  Tasawuf  dan  Tokoh-tokohnya  di  Nusantara, Surabaya: Al-Ikhlas, 1980

10.  H.M. Jamil, Akhlak Tasawuf, Ciputat: Referensi, 2013

11.  Ibrohim Hilal, Tasawuf antara Agama dan Filsafat, Bandung: Pustaka Hidayah, 2011

12.  Imam Al-Ghozali, Mukasyafah al-Qulub, Bandung: Marja’, 2003

13.  Mohammad Ali Aziz, Tasawuf dan Jalan Hidup Para wali, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000

14.  Mohammad Damami, Tasawuf Positif: Fajar Pustaka, tt

15.  Muhammad Fauqi Hijaj, Manunggaling Kawula Gusti, Yogyakarta: Narasai, 2011

16.  Muhammad Taqi’ Ja’fari, Mengenal Tasawuf Positif Sebuah Pengantar, tt, Nurul huda,2011

17.  Nurul Imamah, Tasawuf Jalan yang Sesungguhnya, Makassar: Arus timur, 2013

18.  Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2000

19.  Rosihon Anwar & Mukhtar Solihin, Aqidah Akhlak, Bandung: Pustaka Setia, 2008

20.  Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf, Bandung: Pustaka Setia, 2010

21.  Sukardi, Kuliah-kuliah Tasawuf, Bandung: Pustaka Hidayah

22.  Sumanta,   Manusia   sempurna;  Konsepsi  Al-Insan  al-kamil   dalam   Tasawuf   al-Jilli, Yogyakarta: Sajadah Press, 2009

Titus Burckart, Mengenal Ajaran Kaum Sufi, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 198

DESKRIPSI MATA KULIAH :

 Mengenal huruf Hijaiyah, menulis huruf Hijaiyyah secara terpisah dan secara berangkai, mengenal tanda bunyi, menyebutkan jenis-jenis kata Benda (Isim), Kata Kerja (fi’il) dan al-harf serta penggunannya, dan menyebutkan nama-nama bilangan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH :

1. Mahasiswa mampu membaca teks Arab

2. Mahasiswa mampu menulis teks Arab

3. Mahasiswa mampu menyebutkan jenis-jenis kata Benda (Isim)

4. Mahasiswa mampu menyebutkan jenis-jenis Kata Kerja (fi’il)

5. Mahasiswa mampu menempatkan fungsi Huruf (al-Harfserta penggunannya

6. Mahasiswa mampu menyebutkan nama-nama bilangan (al-‘adad)

Mata kuliah ini membahas mengenai :

1. Perkembangan Anak Awal

2. Ciri, tugas dan tahapan perkembangan anak awal

3. Perkembangan Anak Akhir

4. Ciri, tuga dan tahapan perkembangan anak akhir

5. Permasalahan anak

6. Bimbingan dan konseling seputar masalah anak