Mata kuliah Kitabah II merupakan lanjuta dari Kitabah I bertujuan untuk membekali mahasiswa agar memiliki kopetensi dasar dalam mengarang teks bahasa Arab dengan menggunakan sejumlah uslub pilihan/sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta tetap mengindahkan struktrur bahasa Arab untuk kemudian dapat mengobservasi kesalahan-kesalahan tulisan dalam teks bahasa Arab serta akhirnya dapat menulis artikel yang dipublish di jurnal-jurnal nasional. Kajian Kitabah II mencakup: Mengarang (Insyā’ Muwajjah) dengan menggunakan uslûb-uslûb pilihan di dalamnya terdapat struktur Jumlah Ismiyah. Mengarang (Insyā’ Muwajjah) dengan menggunakan uslûb-uslûb pilihan di dalamnya terdapat struktur Jumlah Fi’liyah. Mengarang (Insyā’ Muwajjah) dengan menggunakan uslûb-uslûb pilihan di dalamnya terdapat struktur Syibhul Jumlah (Jar-Majrur). Melakukan Talīl al-Akhtā’ al-Kitābiyah fī al-Risālāt al-’Ilmiyah. Mengarang (Insyā’ Muwajjah) dengan menggunakan uslûb-uslûb pilihan di dalamnya terdapat struktur Syibhul Jumlah (Zharf-Mazhrûf). Mengarang (Insyā’ Muwajjah) dengan menggunakan uslûb-uslûb pilihan di dalamnya terdapat struktur Na’at-Man’ût. Meakukan  Talīl al-Akhtā’ al-Kitābiyah fī al-Kutub al-Dirāsiyah. Mengarang (Insyā’ Muwajjah) dengan menggunakan uslûb-uslûb pilihan di dalamnya terdapat struktur ‘Athaf-Ma’ûf. Mengarang (Insyā’ Muwajjah) dengan menggunakan uslûb-uslûb pilihan di dalamnya terdapat struktur Badal-Mubda Minhu. Mengarang (Insyā’ Muwajjah) dengan menggunakan uslûb-uslûb pilihan di dalamnya terdapat struktur Taukid-Muakkad. Melakukan  Talīl al-Akhtā’ al-Kitābiyah fī al-Dauriyāt al-‘Ilmiyah. Mengarang (Insyā’ Muwajjah) dengan menggunakan uslûb-uslûb pilihan dengan tema Fi Al-Jāmi’ah. Mempublikasikan Artikel di jurnal Nasional Online/Terindeks Garuda/Terakreditasi SINTA.

أهلا وسهلا بحضوركم في هذه المادة الكتابة الثالثة
Mata Kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menuliskan jumal al-‘Arabiyah (kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Arab) sesuai dengan uslub atau tarkib dalam bahasa Arab dengan baik dan benar

KONTRAK PERKULIAHAN

A.    Identitas Mata Kuliah

a.       Nama  mata kuliah   : Tarjamah

b.       Kode Mata Kuliah   : PRODI

c.        Komponen                : MKP

d.       Bobot                         : 2 SKS

e.        Fakultas                    : FITK

f.        Jurusan                     : IV/PBA

g.      Dosen                          : DR. Zulfahmi Lubis, Lc, M.Ag

h.      HP                               : 081265569119

i.        Email                          : sirjila@gmail.com

 

B.      Materi Kuliah

1.      Pengantar Tarjamah : pentingnya tarjamah, Kontribusi tarjamah dalam memajukan peradaban, jenis-jenis penerjemahan, strategi dan teknik penerjemahan

2.      Teknik Penerjemahan dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia 1 : memperhatikan kaedah nahu dan memperhatikan kaedah sharaf, memperhatikam makna-makna huruf

3.       Teknik Penerjemahan dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia 2: memperhatikan kaedah ilmu ma`ani, memperhatikan kaedah ilmu bayan,  mencari maksud dari kalimat dan bukan makna harfiahnya

4.      Teknik Penerjemahan dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia 3: memperhatikan makna mufradat sesuai dengan disiplin ilmu, mencari makna dalam kamus dan penggunaan kamus

5.      Teknik Penerjemahan dari Bahasa Indonesia ke Arab 1: mengenal susunan kalimat dalam bahasa Arab

6.      Teknik Penerjemahan dari Bahasa Indonesia ke Arab 2: menggunakan idiom bahasa Arab yang benar dan baku

7.      Teknik Penerjemahan dari Bahasa Indonesia ke Arab 2: memperhatikan kaedah nahu dan sharaf

8.      Latihan penerjemahan wacana ilmu bahasa arab

9.      Latihan Penerjemahan proposal skripsi : bab I

10.  Latihan Penerjemahan proposal skripsi : bab II

11.  Latihan Penerjemahan Proposal skripsi : bab III

12.  Latihan Penerjemahan skripsi : bab IV

13.  Latihan penerjemahan skripsi : bab V

14.  Latihan penerjemahan wacana ilmu pendidikan

 

C.    Evaluasi

1.      Mid Semester                                      :25%

2.      Ujian Semester                                    : 25%

3.      Tugas Kelompok Menerjemah            : 20%

4.      Kuis tugas individu                             :20 %

5.      Resume bahan perkuliahan                 :10%

 

D.    Referensi

1.      Anthowan ad-Dahdah, Mu`jam Qawaid al-Lugah al-`Arabiyah, Beirut, Dar al-Fikr

2.      Ali Jarim dan Mustafa Amin, Al-Balagah al-Wadihah, Cairo, Dar al-Ma`arif

3.      Hasan Abbas, Ma`ani al-Huruf al-`Arabiyah, Cairo, Mansyurat al-Kitabat al-Al`Arab

4.      Muhammad al-Khudari Biek, Ushul Fiqih, Mesir, Maktabah at-Tijariyah al-Kubra

5.      Mustafa al-Ghayalani, Jami` ad-Durus al-`Arabiyah, Beirut, Maktabah al-`Ashriyah

6.      Al-Zarkasyi, Manahil Irfan

7.      Manna` al-Qattan, Mabahis Fi Ulum al-Quran dst

 

 

Keterangan :

1.      Tugas Terjamah Kelompok : menerjemahkan dua wacana yaitu dalam bidang pendidikan dan dalam bidang bahasa arab dikumpulkan melalui email oleh kosma secara kolektif pada saat ujian semester.

2.      Tugas tarjamah individu : menerjemahkan latihan-latihan yang disampaikan di kelas kemudian dikumpulkan melalui WA oleh kosma secara kolektif.

3.      Tugas Resume: setiap indivudi wajib meresume bahan perkuliahan yang sisampaikan dan mengumpulkannya di akhir perkuliahan bersamaan dengan tugas kelompok dikumpulkan melalui email oleh kosma secara kolektif pada saat ujian semester.